Privacyverklaring

Algemeen

 • Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze website (de “website”) en/of de erop aangeboden nieuwsbrief. Deze verwerking wordt uitgevoerd door Hilderikopweg.eu als verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
  In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op de website door Hilderikopweg.eu worden verzameld, hoe Hilderikopweg.eu deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.
 • Door gebruik te (blijven) maken van deze website, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze website.
 • Hilderikopweg.eu behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze website. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar blog@hilderikopweg.eu. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze website aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website of de nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de Website, verklaart u dat u inderdaad deze privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de website en/of de nieuwsbrief wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar blog@hilderikopweg.eu.
 • U garandeert dat de gegevens die u aan Hilderikopweg.eu meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Hilderikopweg.eu mee te delen. Hilderikopweg.eu kan u de toegang tot haar nieuwsbrief of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.
 • Indien er op onze website iets is wat niet werkt zoals u het verwacht als het gaat om uw privacy, kunt u gerust contact met ons opnemen via de rubriek contact.
 • Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.

Welke gegevens en waarom we deze gegevens verwerken

 • Hilderikopweg.eu verzamelt gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen waarin een nieuw bericht op de website wordt aangekondigd en dit volgens uw vraag of waarvoor u zich heeft geregistreerd op onze website.
  U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op de nieuwsbrief van de website, wanneer u een reactie plaats op een verhaal of wanneer u contact met ons opneemt. Een deel van de gegevens zouden we kunnen verkrijgen door vast te leggen hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. Hou er aldus rekening mee dat Hilderikopweg.eu zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologieën kan gebruiken als deel van de website en/of de nieuwsbrief. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookieverklaring te lezen.
 • Wanneer u de website en/of nieuwsbrief gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons doorgeeft (zoals bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer) en dit telkens voor de nuttige bewaringstermijn.
 • In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via de website verstrekt door aan providers van social media.

Met wie en waarom wij gegevens delen

 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de nieuwsbrief te versturen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of nieuwsbrief aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze privacyvoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website en/of nieuwsbrief geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 • U heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar blog@hilderikopweg.eu, of indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde dienst wenst in te trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijf mogelijkheden benutten.
 • U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres blog@hilderikopweg.eu. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be en http://www.privacycommission.be.

Deel onze weg

We must take adventures in order to know where we truly belong.