Cookieverklaring

Algemeen

 • Deze cookieverklaring regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals Facebook pixel tags, Google analytics-advertentiefuncties, enz.) als een onderdeel van uw gebruik van onze website (de “website”) en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “diensten”). De verwerking van gegevens verzameld door gebruik van deze technologieën wordt uitgevoerd door Hilderikopweg.eu, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk geval niet Hilderikopweg.eu, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze website en/of diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wilt weten, lees dan onze privacyverklaring.
 • Door gebruik te (blijven) maken van deze website en/of de diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze website en/of de diensten, hetzij wijzigt u nu op eigen initiatief uw cookievoorkeuren zoals uiteengezet in deze cookieverklaring.
 • Hilderikopweg.eu behoudt zich het recht voor om de cookieverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze website en/of desgevallend via de diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar blog@hilderikopweg.eu. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze website of diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de website, verklaart u dat u inderdaad deze privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de website en/of de diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar blog@hilderikopweg.eu.
 • Deze cookiesverklaring werd laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.
 • De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor ‘afmelden’. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hilderikopweg.eu heeft hier geen invloed op, de verantwoordelijke voor de verwerking is Google LLC, met zetel te 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS. Hilderikopweg.eu heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.

Met wie en waarom wij gegevens delen

 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de nieuwsbrief te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de website en/of nieuwsbrief aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren.

Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze cookievoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze cookievoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de website en/of diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. U begrijpt dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 • U heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar blog@hilderikopweg.eu, of indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief wenst in te trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden benutten.
 • U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in de privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen via e-mail naar blog@hilderikopweg.eu. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres blog@hilderikopweg.eu. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be en http://www.privacycommission.be.

Zelf uw cookievoorkeuren instellen

Deel onze weg

We must take adventures in order to know where we truly belong.