Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 • Deze website en de erop aangeboden nieuwsbrief wordt beheerd door Hilderikopweg.eu, het is een privé blog die aangeboden wordt door Erik Liekens en Hilde Peeters, hierna de ‘eigenaren van Hilderikopweg.eu genoemd, woonachtig te Sint-Katelijne-Waver, Groenstraat 33a1. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden nieuwsbrief, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en de cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden nieuwsbrief.
 • Hilderikopweg.eu mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Hilderikopweg.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de Hilderikopweg.eu-website. Het URL-adres van de Hilderikopweg.eu-website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. Hilderikopweg.eu behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Hilderikopweg.eu de toegang tot de website monitoren.
 • Alle teksten en foto’s op de website zijn eigendom van de eigenaren van Hilderikopweg.eu en mogen slechts gebruikt worden na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaren van Hilderikopweg.eu.
 • Hilderikopweg.eu stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van Hilderikopweg.eu of derden, kan u door de eigenaren van Hilderikopweg.eu of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of de eigenaren van Hilderikopweg.eu te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.
 • U verbindt zich er o.m. toe om:
  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van de eigenaren van Hilderikopweg.eu, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • Hilderikopweg.eu tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden. De eigenaren van Hilderikopweg.eu kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
  De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.
 • Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.
 • De eigenaren van Hilderikopweg.eu kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van Hilderikopweg.eu in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
 • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Hilderikopweg.eu verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. De eigenaren van Hilderikopweg.eu zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor reacties, geplaatst door derden kan Hilderikopweg.eu niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.
  De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de privacyverklaring en de cookieverklaring op deze website raadplagen.  De eigenaren van Hilderikopweg.eu zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 • Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan Hilderikopweg.eu:
  • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Hilderikopweg.eu is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie privacyverklaring) te gebruiken voor de nieuwsbrief. Tevens vrijwaart u Hilderikopweg.eu voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.
 • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op via e-mail blog@hilderikoweg.eu.
 • Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 16 mei 2018.

Indien u problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen we u hierbij graag helpen. Bij problemen of opmerkingen over de website: contacteer ons via e-mail blog@hilderikoweg.eu. Wij nodigen u ook uit om ons op de hoogte te brengen van informatie, vragen, problemen of tips die de toegankelijkheid van deze website kunnen verbeteren.

Deel onze weg

We must take adventures in order to know where we truly belong.